دکتر صوفیا نقدی

دانشیار فیزیوتراپی

      

 

                                    Google Scholar                             ResearchGate                       Scopus
 

تحقیق   مقالات   دانشجویان تحصیلات تکمیلی   گرنت ها   سایر فعالیت های آکادمیک   تماستحقیق
در حال حاضر، فعالیت های پژوهشی اینجانب، بر درمان اسپاستیسیته در بیماران سکته مغزی و ام اس با استفاده از تکنیک های مختلف فیزیوتراپی متمرکز شده است. به ویژه در حال حاضر، در رابطه با کارکرد سوزن زدن خشک در کاهش اسپاستیسیته تحقیق می نمایم. حوزه ی مورد علاقه ی دیگر من، ارزیابی پایایی و اعتبار ابزارهای بالینی اندازه گیری اسپاستیسیته با روش های مختلف بالینی، الکتروفیزیولوژیک و بیومکانیکی است. البته تحقیقات متعددی هم در حوزه ی ارزیابی ویژگیهای سایکومتریک معیارهای پیامد در زمینه های مختلف دارم. بیش از 20 سال تجربه ی پژوهش بالینی بر روی اثرات اولتراسوند و لیزر بر رینوسینوزیت مزمن، دارم. همچنین تحقیقاتی در خصوص اثرات ورزش و مدالیته های الکتروفیزیکی مثل اولتراسوند  بر کمردرد مزمن داشته ام. 


مقالات کلیدی
• Fakhari Z, Ansari NN, Naghdi S, Mansouri K, Radinmehr H. A single group, pretest-posttest clinical trial for the effects of dry needling on wrist flexors spasticity after stroke. NeuroRehabilitation. 2017;40(3):325-336

• Karimi-AhmadAbadi A, Naghdi S, Ansari NN,  Fakhari Z, Khalifeloo M.A clinical single blind study to investigate the immediate effects of plantar vibration on balance in patients after stroke. Journal of  Body Work and Movement Therapies

• Naghdi S, Ansari NN, Abolhasani H, Mansouri K, Ghotbi N, Hasson S. Electrophysiological evaluation of the Modified Tardieu Scale (MTS) in assessing poststroke wrist flexor spasticity.  Neurorehabilitation, 2014; 34( 1): 177-184.

• Ansari NN, Naghdi S, Forogh B, Hasson S, Atashband M, Lahgari E. Development of the persian version of the modified modified ashworth scale: Translation, adaptation, and examination of interrater and intrarater reliability in patients with poststroke elbow flexor spasticity. Disability and Rehabilitation, 2012; 34(21): 1843-1847.

• Naghdi S, Ansari NN, Yazdanpanah M, Feise RJ, Fakhari Z. The validity and reliability of the functional rating index for evaluating low back pain in athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2015; 25( 6): 840-845.

• Bartley J, Ansari NN, Naghdi S. Therapeutic ultrasound as a treatment modality for chronic rhinosinusitis. Current Infectious Disease Reports  2014; 16(3).

• Ebadi S, Ansari NN, Naghdi S, Fallah E, Barzi DM, Jalaei S, Bagheri H. A study of therapeutic ultrasound and exercise treatment for muscle fatigue in patients with chronic non specific low back pain: A preliminary report. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2013; 26(2): 221-226.