دکتر شهره جلایی
دانشیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77528469ـ داخلی : 261

فاکس: 77534133

E-Mail: jalaeish@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی