دکتر مهشید آقاجان زاده

استادیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77533939 ـ داخلی : 324

فاکس: -


E-Mail: aghajanzadehm@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی