دکتر کاظم مالمیر

استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 300

E-Mail: kmalmir@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی