دکتر آذر مهری
معاون دانشجویی دانشکده
استادیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 239


E-Mail: mehri@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی