دکتر حسین باقری
مدیر گروه 
استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77528469ـ داخلی : 269

E-Mail: hbagheri@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی