دکتر خدیجه اوتادی
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 300

فاکس: 77534133

E-Mail: k_otadi
@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی