دکتر محمود اکبری
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 266

فاکس: 77534133

E-Mail: 
makbari@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی