دکتر سیامک بشردوست
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 253

فاکس: 77534133

E-Mail:s_bashardoust
@yahoo.com

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی