دکتر رویا خان محمدی
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 

فاکس: 77534133

E-Mail: 


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی