دکتر رویا خان محمدی
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 

فاکس: 77534133


E-Mail: 

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی