دکتر سید محسن میر
معاون اداری مالی دانشکده
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

فاکس: 77534133

E-Mail: smmir
@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی