دکتر قاسم محمدخانی
مدیر گروه شنوایی شناسی دانشکده
استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 296

فاکس: 77534133

E-Mail: mohamadkhani
@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی