دکتر سعید فراهانی
استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 297

فاکس: 77534133

E-Mail: s_farahani
@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی