دکتر جمیله فتاحی

استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 294

فاکس: 77534133

E-Mail: jfatahi@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی