دکتر منصوره عادل قهرمان

استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 298

فاکس: 77534133

E-Mail: madel@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی