دکتر نعمت اله روحبخش

معاون اجتماعی ـ فرهنگی
استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 314

فاکس: 77534133

E-Mail: rohbakhshn@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی