آقای احمد گشانی

سرپرست معاونت اجتماعی فرهنگی 

مربی شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 293

فاکس: 77534133

E-Mail: ageshani@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی