فهیمه حاجی ابوالحسن

مربی شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 294

فاکس: 77534133


E-Mail: 

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی