دکتر زهرا سلیمانی

دانشیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 237

فاکس: 77534133

E-Mail: soleymaniz@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی