محمد رحیم شاهبداغی

مربی گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 238

فاکس: 77534133

E-Mail: shahbodaghi@sina.tums.ac.ir


آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتادرمانی