دکتر زینت آشناگر

استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77535132 ـ داخلی : 321

فاکس: 77534133

E-Mail: z-ashnagar@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی