دکتر حمید دالوند

استادیار کاردرمانی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 276

فاکس: 77534133


E-Mail: hdalvand@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان کاردرمانی