دکتر صوفیا نقدی

دانشیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77535132 ـ داخلی : 263

فاکس: 77534133

E-Mail: naghdi@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی