دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه

استادیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 240

فاکس: 77534133

E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir


آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتادرمانی