اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه دانشکده
 
رديف عضو شورا سمت
1 آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی  سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه
2 آقای دکترسید محسن میر معاون اداری مالی
3 آقای دکتر حمید دالوند استادیار گروه کاردرمانی
4 خانم دکتر زینت آشناگر استادیار گروه فیزیوتراپی
5 خانم دکتر زینب شیروی استادیار گروه فیزیوتراپی
6 خانم دکتر ویدا رحیمی استادیار گروه شنوایی شناسی
7 آقای دکتر هوشنگ دادگر استادیار گروه گفتاردرمانی