اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه دانشکده
 
رديف عضو شورا سمت
1 آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی  سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه، معاون پژوهشی
2 آقای دکتر سیامک بشردوست استادیار گروه فیزیوتراپی
3 آقای دکتر نعمت اله روح بخش سرپرست معاونت اجتماعی فرهنگی
4 خانم دکتر سیده تهمینه موسوی استادیار گروه کاردمانی
5 آقای دکتر علی نورائی نژاد استادیار گروه بینایی سنجی