آقای احمد گشانی

سرپرست معاونت اجتماعی فرهنگی

مربی شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 293

E-Mail:
ageshani@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی