عباس رضایی
کارشناس معاونت اجتماعی - فرهنگی
شماره تماس: 77533939-021 - داخلی: 250