رویدادها

دانشکده توانبخشی مجموعه مختلفی از  سمینارها و کارگاه های پژوهشی را با دعوت از اعضای هیئت علمی دانشکده و سخنران های  شناخته شده ملی و بین المللی برنامه ریزی و برگزار می کند.
همه سمینارها/کارگاه های پژوهشی در آمفی تئاتر/اتاق شورای دانشکده با حضور همه اساتید دانشکده و دانشجویان برگزار می گردد.