دکتر محمدرضا هادیان
رییس دانشکده
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230
E-Mail: hadianrs@sina.tums.ac.ir

دکتر غلامرضا علیایی
معاون آموزشی
تلفن تماس: 77530670ـ داخلی : 208
E-Mail: olyaeigh@sina.tums.ac.ir

       
دکتر احمد رضا خاتون آبادی
معاون پژوهشی
معاون برنامه ریزی و توسعه
تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 240-265
E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir
دکتر آذر مهری
معاون دانشجویی و فرهنگی
تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 237
E-Mail: mehri@tums.ac.ir

       
دکتر سید محسن میر
معاون اداری و مالی
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

E-Mail: smmir@tums.ac.ir
دکتر آزاده شادمهر
معاون بین الملل
تلفن تماس: 77528468 ـ داخلی : 219
E-Mail: shadmehr@tums.ac.ir

       
    دکتر نعمت اله روح بخش 
معاون اجتماعی و فرهنگی
تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 314
E-Mail: rohbakhshn@sina.tums.ac.ir