دکتر محمدرضا هادیان
رییس دانشکده
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230
E-Mail: hadianrs@sina.tums.ac.ir

دکتر غلامرضا علیایی
معاون آموزشی
تلفن تماس: 77530670ـ داخلی : 208
E-Mail: olyaeigh@sina.tums.ac.ir

       
دکتر نورالدین نخستین انصاری
معاون پژوهشی
تلفن تماس: 77684879 ـ داخلی : 265

E-Mail:nakhostin@sina.tums.ac.ir

دکتر آذر مهری
معاون دانشجویی و فرهنگی
تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 239
E-Mail: mehri@tums.ac.ir

       
دکتر احمد رضا خاتون آبادی
معاون توسعه و برنامه ریزی
تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 240
E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir

دکتر آزاده شادمهر
معاون بین الملل
تلفن تماس: 77528468 ـ داخلی : 219
E-Mail: shadmehr@tums.ac.ir

       
دکتر سید محسن میر
معاون اداری و مالی
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230
E-Mail: smmir@tums.ac.ir

احمد گشانی
معاون اجتماعی و فرهنگی
تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 293
E-Mail: ageshani@tums.ac.ir