مسئول روابط عمومی
سید امیر میری

 
تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 229

فاکس: 77534133

آدرس: تهران، خیابان انقلاب،پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی: سرکار خانم یوسفی