دکتر نعمت اله روح بخش
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده
استادیار شنوایی شناسی

تلفن تماس: 77644939

E-Mail:
rohbakhshn@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی