اعضای شورای پژوهشی دانشکده
 

رديف
 
عضو شورای پژوهشی سمت

1
 

آقای دکتر حمید دالوند
 
معاون پژوهشی

2
 

آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی
 
رییس دانشکده
3
آقای دکتر مسعود خرمی نژاد
 
دبیر شورای پژوهش

4
 

خانم دکتر سارا فریدون نیا
 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 

5
 
خانم دکتر آذر مهری معاون آموزشی

6
 
آقای دکتر سیامک بشردوست معاون بین الملل

7
 
خانم دکتر سيده مریم خدامی مدیر گروه گفتاردرمانی

8
 
آقای دکتر بهروز عطارباشی مقدم مدیر گروه فیزیوتراپی

9
 
آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی

10
خانم دکتر پروين راجی مدیر گروه کاردرمانی

11
 
خانم دکتر شهره جلايي نماینده پژوهشی گروه فیزیوتراپی

12
 
خانم دکتر الهام توانای نماینده پژوهشی گروه شنوایی شناسی

13
 
خانم دکتر زینت آشناگر نماینده پژوهشی گروه فیزیوتراپی

14

خانم دکتر زهرا سلیمانی
 
نماینده پژوهشی گروه گفتاردرمانی