راهنمای سیستم جدید دسترسی به منابع و نشریات الکترونیک (V-Campus) 


آئین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی


دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی


دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی 1401-1400 پردیس بین الملل


آیین نامه گرنت بین الملل چاپ مقاله در مجالت Q1 


فهرست سازمان های داخلی حمایت کننده مالی از پژوهش


نحوه ارسال طرح های تحقیقاتی


راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

اخذ مجوز کمیته اخلاق

ابلاغیه کمیته ملی اخلاق

راهنمای ثبت پایان نامه در پژوهشیار

راهنمای نحوه تأیید پایان نامه در پژوهشیار (توسط استاد راهنما)

دستورالعمل برگزاری دوره تکمیلی پژوهشی (post doctorate)مشخصات طرح پژوهشی 

مشخصات پایان نامه داوری طرح های تحقیقاتی در شورای پژوهشی گروه

تأییدیه پژوهشی

رضایت نامه آگاهانه

فرم گزارش سفر

دریافت کمک هزینه سفر