دکتر حمید دالوند

معاون پژوهشی

دانشیار کاردرمانی

تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 265

فاکس: 77534133

E-Mail:
hdalvand@sina.tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان کاردرمانی