اعضای شورای فناوری دانشکده
 

رديف
 
نام و نام خانوادگی سمت

1
 

آقای دکتر حمید دالوند
 
معاون پژوهشی

2
 

خانم دکتر زهرا سلیمانی
 
دبیر شورای فناوری

3

خانم دکتر سارا فریدون نیا
 
عضو شورا

4
 
خانم دکتر الهام توانای  عضو شورا

5
 
خانم دکتر خدیجه اوتادی عضو شورا