دکتر صوفیا نقدی

استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77535132 ـ داخلی : 257
فاکس: 77534133
E-Mail: naghdi@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی