دکتر سیده مریم خدامی
مدیرگروه گفتاردرمانی
استادیار  گفتاردرمانی
تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 239

فاکس: 77534133


E-Mail:khoddami@tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتادرمانی