دکتر قاسم محمدخانی
مدیر گروه و دانشیار شنوایی شناسی
تلفن تماس: 77530636ـ داخلی : 296
فاکس: 77534133

E-Mail: mohamadkhani@sina.tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان شنوایی شناسی