* دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی (EDO)
هدف از تاسیس دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی، ارتقا كيفيت آموزش علوم توانبخشی در مقاطع مختلف تحصيلي و نیز بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه می باشد .

مدیران قبلی :

دکتر محمدرضا هادیان از سال 1378 تا سال 1384
دکتر حسین باقری از سال  1384 تا سال 1393
دکتر نسترن قطبی از سال 1393 تا سال 1400

دکتر حمید دالوند تا بهمن ماه سال 1400
مدیر فعلی : دکتر جلال بختیاری از بهمن ماه سال 1400

 

ایمیل :jbakhtiyari@sina.tums.ac.ir


* اعضای دفتر:
• دکتر محمدرضا هادیان (رئیس دانشکده)
• دکتر غلامرضا علیایی ( معاون آموزشی دانشکده)
• دکتر جلال بختیاری ( مدیردفتر توسعه آموزش )
• دکتر شهره جلایی (مسئول کمیته آزمون)
• سعید نصرالهی ( کارشناس دفتر توسعه )* نمایندگان گروه های آموزشی
• دکتر حمید دالوند (کاردرمانی)
• دکتر فرزانه فتاحی (شنوایی شناسی)
• دکتر سمیرا آفادوست (گفتاردرمانی)
• دکتر زینب شیروی (فیزیوتراپی)

شرح فعاليت

حیطه عملکرد و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده عمدتا شامل فعالیت های زیر می شود:
1) ارزشیابی :
•  ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده
• ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
• ارزیابی دانشجو
• ارائه مشاوره به گروههای آموزشی در ارتباط با نحوه ارزشیابی در صورت نیاز
2) توانمندسازي آموزشی اعضاء هیئت علمی : (faculty development)  
• نیازسنجی در خصوص الویت های توانمندسازی آموزشی
• اطلاع رسانی اعضاء هيات علمي برای شركت در دوره های توانمندسازی دانشگاه / دانشکده
3) برنامه ريزي آموزشی :
• تدوین بانک طرح دوره های دانشکده (Course plan) با همکاری گروه های آموزشی
• بازنگری شیوه نامه های ارزشیابی
4) پژوهش در آموزش :
مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با گروههای آموزشی از جمله بررسی میزان تاثیر اجرای شیوه های نوین آموزش بر فرآیند یادگیری و موارد مشابه
5)  روش های آموزشی  :
• همکاری در زمینه پیاده سازی روش های یادگیری فعال از جمله بحث در گروه های کوچک و کلاس وارونه (Flipped classroom) .
• ارائه مشاوره به گروههای آموزشی در صورت نیاز
6)  رسانه و همکاری های برون سازمانی :
به روز رسانی وب سایت دفتر
انتشار فعالیت در گاهنامه رویش
ارائه گزارش در خصوص فعالیت های دفتر در نشست های مربوطه
7) دانش پژوهی آموزشی و جشنواره ها :
• ارائه مشاوره به مجریان فرآیندهای دانش پژوهی
• اطلاع رسانی به موقع در مورد جشنواره شهید مطهری
8) شاخه دانشجویی :
• برگزاری وبینارهای دانشجویی و تهیه پمفلت های آموزشی الکترونیک و پیام های آموزشی در کانال تلگرامی کارگروه دانشجویی


* برنامه ها یا پروژه های انجام شده

تدوین شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده توانبخشی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• تدوین شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• تدوین شیوه نامه ارزیابی دانشجو (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
•بازنگری شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده توان بخشی
• برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضاء هیات علمی دارای  امتیاز آموزشی در سطح دانشگاه با مشارکت دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی
• برنامه نیازسنجی (need assessment) از اعضای هیئت علمی در خصوص الویت دوره های توانمندسازی
•طراحی و بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اعضاء هیات علمی دانشکده توان بخشی
•طراحی و بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی کیفیت آموزش عملی اعضاء هیات علمی دانشکده توان بخشی
•طراحی و بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی کیفیت آموزش نظری اعضاء هیات علمی دانشکده توان بخشی
•اجرای طرح های HSR مصوب مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
•ارایه مقالات در همایش کشوری آموزش پزشکی
•ارسال فرایندهای آموزشی به جشنواره آموزشی شهید مطهری
•برگزاری کارگاه دانش پژوهی آموزشی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
•برگزاری کارگاه توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی با عنوان " ارزیابی فراگیر باید ها و نبایدها"
•برگزاری کارگاه توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی با عنوان " روش¬های نوین تدریس "
•برگزاری کارگاه توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی با عنوان " چه فعالیت هایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده مرتبط می باشند ؟  "
•برگزاری کارگاه برای 17 نفردانشجویان دکترای دانشکده توانبخشی با همکاری گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی با عنوان " آشنایی با روشهای مقدماتی تدریس "
• چاپ دو فعالیت برجسته دفتر توسعه آموزش در گاهنامه رویش (گاهنامه رویش وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره 14، صفحه 34، پاییز و زمستان 1395)
• طرح پژوهش در آموزش با عنوان "بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و کار در گروه کوچک بر سطح یادگیری و میزان رضایت دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی و گفتاردرمانی (طرح پژوهش در آموزش با گرنت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه)
• ارائه مقاله در نوزدهمین و بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی
• ارزشیابی اولین دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
• ارزشیابی 55 دوره از دوره های مشغول به تحصیل در دانشکده
• ارزشیابی 80 درصد از اعضای هیات علمی گروههای آموزشی دانشکده
• معرفی حوزه فعالیت و برنامه های دفتر توسعه آموزش به اعضای هیات علمی دانشکده


برنامه های در دست اجرا
تکمیل و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرح دوره های دانشکده با همکاری گروه های آموزشی (طرح دوره ها)
• بازنگری شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده توانبخشی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• تداوم اجرای شیوه نامه های مصوب شورای آموزشی دانشگاه
      -  شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی
      -  شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی
      -  شیوه نامه ارزیابی فراگیر
• اجرای برنامه مشاهده آموزش همتایان (ماه)

• هدایت فعالیت های شاخه دانشجویی دفتر توسعه آموزش

• مستند سازی فعالیت های بالینی دانشجویان

• آنالیز آزمونهای الکترونیک دانشکده

• تهیه بانک اطلاعاتی محتوای الکترونیکی دانشکده

• طراحی ، پیاده سازی و ارزشیابی نظام ارزیابی مبتنی بر توانمندیهای بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی

• بررسی روایی و پایایی فرم های ارزشیابی دوره و مرحله آموزشی

* آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و فرم های مرتبط با دفتر توسعه آموزش


* شیوه نامه برنامه مشاهده آموزش همتایان