دکتر آذر مهری 
معاون آموزشی دانشکده 
دانشیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77530670ـ داخلی : 208

E-Mail:
mehri@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، معاونت آموزشی