کارشناسان حوزه معاونت آموزشی
 

رديف
 

نام و نام خانوادگي

سمت


1


فاطمه یوسفی احراز
 

مسئول دفتر معاونت آموزشی 
و 
خدمات آموزشی دکترای تخصصی فیزیوتراپی و گفتاردرمانی و شنوایی شناسی

 

2

زهرا اخلاقی
 

خدمات آموزشی كارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته گفتار درماني

3

نوشین قرائی
 

خدمات آموزشی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و دکتری تخصصی فیزیوتراپی

4

مهشید فراهانی
 

خدمات آموزشی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته شنوایی شناسی

5

مهدی اخلاقی
 

کارشناس سرپرستی دروس، اداره امتحانات و امور حق التدریس

6

لیلا کاوسی
 

خدمات آموزشی کارشناسی فیزیوتراپی


شماره تماس: 77530670