دکتر سیده تهمینه موسوی
استادیار کاردرمانی
تلفن تماس: 77538798ـ داخلی : 272

فاکس: 77538798

E-Mail: tmousavi@sina.tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان کاردرمانی