دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی

رییس دانشکده

دانشیار گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

فاکس: 77534133

E-Mail: 
khatoonabadi@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران