دکتر سید محسن میر

معاون اداری مالی دانشکده

استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

فاکس: 77534133

E-Mail:smmir@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، معاونت اداری مالی دانشکده