معاونت اداری مالی


امور اداری
امور مالی

امور عمومی
 


دکتر سید محسن میر، استادیار فیزیوتراپی
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230
فاکس: 77534133
E-Mail:smmir@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، معاونت اداری مالی دانشکده