ارتقای اعضای هیئت علمی


برگزاری سخنرانی توسط اعضای هیئت علمی


برگزاری کارگاه توسط اساتید بین المللی


پذیرش دانشجویان خارجی


شرکت در همایش


ماموریت آموزشیبرگزاری کارگاه یا کنفرانس توسط متخصصان ایرانی غیر مقیمدستورالعمل شرکت در کنگره های خارج از کشور


دستورالعمل استفاده از ماموریت آموزشی داخل و خارج از کشور


دستورالعمل همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم


دستورالعمل گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور(برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


فرم درخواست همکاری متخصصان ایرانی غیر مقیم


فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرم 1 و فرم 2)


دستور العمل شرکت و ارائه مقاله در کنگره‌های بین‌المللی خارج کشور
شرایط و ارائه تسهیلات اعزام به خارج از کشور (جامعه هدف: اعضای هیئت علمی، غیر هیئت علمی و دانشجویان)