دکتر سیامک بشردوست
معاون بین الملل دانشکده
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77528468ـ داخلی : 219

E-Mail:
s_bashardoust@sina.tums.ac.ir
           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی