دکتر احمد رضا خاتون آبادی
رییس دانشکده
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir

دکتر آذر مهری
معاون آموزشی
تلفن تماس: 77530670ـ داخلی : 208
E-Mail: mehri@tums.ac.ir
       
دکتر حمید دالوند
معاون پژوهشی
تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 240-265
E-Mail: hdalvand@sina.tums.ac.ir
دکتر نعمت اله روح بخش
معاون دانشجویی و فرهنگی
تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 314
E-Mail: rohbakhshn@sina.tums.ac.ir
       
دکتر سید محسن میر
معاون اداری و مالی
تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

E-Mail: smmir@tums.ac.ir
دکتر سیامک بشردوست
معاون بین الملل
تلفن تماس: 77528468 ـ داخلی : 219
E-Mail: s_bashardoust@sina.tums.ac.ir