برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت دانشجویی فرهنگی
ماموریت

1- تدوین برنامه عملیاتی چهارساله 1404-1400 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده در راستای برنامه های دانشگاه
2- توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره وری و مهارت های ارتباطی کارکنان
3- ارتباط با معاونت آموزشی در جهت افزایش مهارت های ارتباطی و تعهد حرفه ای در دانشجویان مقاطع مختلف
4- فراهم سازی زمینه مناسب و تلاش جدی در زمینه افزایش امید به آینده در دانشجویان با همفکری تمامی اعضای هیئت علمی و کارکنان
5- همکاری با سایر نهادهای فرهنگی داخل و خارج دانشکده در برگزاری مناسبت های مذهبی و ملی
6- برنامه ریزی در جهت ایجاد محیطی شاد و نشاط انگیز برای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان عزیز

چشم انداز

رسالت این معاونت، تلاش برای ارتقاء سلامت جسماني، رواني و رشد و بالندگي فرهنگي و اجتماعي دانشجویان در كنار آموزش هاي تخصصي با در نظر
داشتن كرامت انساني و ارزش هاي فرهنگ اسلامي- ایرانی است.

 

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب