برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ارزیابی  رسش عصبی- حرکتی برای یادگیری
1402/03/16
ارزیابی رسش عصبی- حرکتی برای یادگیری
نویسنده یا مترجم : دکتر هوشنگ دادگر

این کتاب آمادگی برای یادگیری، نیاز به توانایی در ابعاد جسمی، اجتماعی و هیجانی، زبان، ارتباط و شناخت دارد. رشد و تکامل هر کودک، تابع یک هنجار است اما برخی مراحل رشدی به طور همزمان در همه کودکان اتفاق نمی افتد. عدم رسش عصبی- حرکتی می تواند به شکل ماندگاری، یعنی تعدیل ناکافی رفلکس های اولیه، ناهماهنگی حرکتی، بی تعادلی، ضعف مهارت های بینایی- فضایی یا ادراک بینایی و شنیداری ضعیف خود را نشان دهد.

کتاب حاضر ابزار مناسبی برای ارزیابی  رسش عصبی- حرکتی را در دو گروه سنی معرفی می کند که داده های مربوط به روایی و پایایی آنها در گروه بهنجار در قالب طرح تحقیقاتی جمع آوری شده است و بعد از آنالیز آماری منتشر خواهد شد. همچنین در فصل آخر کتاب، پروتکل مداخله ای مناسب به همراه تصاویر برای سادگی اجرا ارائه شده است، به طوریکه اکثریت آنها زیر نظر متخصصین می توانند توسط والدین اجرا شوند.

مطالعه این کتاب را به همه درمانگران توانبخشی، روانشناسان، پزشکان متخصص در حوزه تکامل والدین و مربیان توصیه می کنیم. قطعا اجرای دقیق ارزیابی رسش عصبی- حرکتی و به دنبال آن اجرای مداخله معرفی شده برای مراجعین آنها مفید خواهد بود.

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید